AB.6740.1.129.2021 - Informacja o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 11 października 2021 r. decyzji nr 694/2021 o zmianie pozwoleniu na budowę nr 602/2021 z dnia 7 września 2021 r.

 

Środa Wielkopolska, 12 października 2021 r.


Znak sprawy: AB.6740.1.129.2021
 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 
            Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 2020.1333 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 10 i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.353 ze zm.)

 podaję do publicznej wiadomości informację

o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 11 października 2021 r. decyzji nr 694/2021 o zmianie pozwoleniu na budowę nr 602/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie odstąpienia od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę centrum logistyczno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną oraz całą infrastrukturą towarzyszącą  – kat. XVIII, VIII, XXII na działce o nr ewid. 3831/12 obręb Środa Wielkopolska ul. Zaniemyska  dla Inwestora – Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 24a.

Informacje powyższą podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej  na stronie internetowej http://bip.powiatsredzki.pl  Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Z treścią decyzji i dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, pokój 230 tel. 61 2814213.

z up. Starosty
/-/ inż. Elżbieta Dolatowska - Bachorz
Kierownik Wydziału Budownictwa