A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

12 marca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Jej przewodniczącym został Piotr Kasprzak natomiast wiceprzewodniczącym Wojciech Rybacki.

13.03.2015

 
3 marca 2015 r. Starosta Średzki wydał Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej (treść Zarządzenia). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo - doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. Ich kadencja trwa 4 lata.
 
W imieniu Starosty Średzkiego akty powołania członkom Powiatowej Rady wręczył Piotr Kasprzak - Wicestarosta.
 
Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
- ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
- opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów gminnych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatowego i sprawozdań z ich wykorzystania,
- składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
- ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
- opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
- delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 
Powiatowe rady rynku pracy opiniują:
- celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób, zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztowa i zatrudnieniową, koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
- proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych,
- celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych, zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 
 
baner300x250