A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja o przebiegu Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

26.06.2020

 

 
25 czerwca 2020 roku o godz. 8.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.
 
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego - Pani Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
 
Na początku obrad Pani Przewodnicząca zaproponowała zmianę do porządku obrad polegającą na dodaniu w pkt 17 – „Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska” kolejnego podpunktu, a mianowicie podpunktu 5) o treści – Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego w sprawie funkcjonowania Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji.
 
Porządek obrad został zmieniony i przyjęty jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
W punkcie obrad ,,Informacje Przewodniczącego Rady’’ Przewodnicząca poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym realizowała zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady w tym przygotowaniem XXVI Sesji Rady Powiatu.  
 
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło ,,Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami’’, które radni otrzymali w formie elektronicznej. Treść sprawozdania DO POBRANIA.
 
Następnie Starosta przedstawił Raport o stanie powiatu przygotowany przez pracowników Starostwa Powiatowego, nad którym przeprowadzona została debata, w której głos zabrali Małgorzata Fertała, Marcin Bednarz, Jadwiga Wieland, Bogusław Biernat, Agnieszka Król,  Piotr Kasprzak. Treść Raportu DO POBRANIA.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad radni podjęli uchwałę nr XXVI/186/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
 
 
Uchwała została podjęta 12 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,przeciw’’, oraz 3 głosami ,,wstrzymującymi się’’.  
 
Najważniejszym punktem porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu Średzkiego było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Średzkiego za rok budżetowy 2019.
 
W imieniu Starosty Średzkiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok złożył p. Paweł Tomczak – Skarbnik Powiatu, który przedstawił następujące informacje:
 
Sprawozdanie finansowe
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu obejmującego dane samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat, łącznego zestawienia zmian w funduszu i informacji dodatkowej. Jeśli chodzi o bilanse, to bilans organu, zgodnie z wymogami został sporządzony, zatwierdzony i wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Suma bilansowa na koniec roku wynosiła 8 163 855, 46 zł. Bilans łączny jednostek sporządzony, zatwierdzony i przesłany do RIO. Suma bilansowa 191 768 026, 34 zł. Łączny rachunek zysków i strat wchodzący w skład sprawozdania finansowego jest zgodny z bilansem łącznym. Zysk netto wynosi 11 013 608, 69 zł. Łączne zestawienie zmian funduszy jest również zgodne z łącznym bilansem i wynosi 184 308 886, 72 zł. Sporządzono również informację dodatkową, która jest elementem dodatkowym sprawozdania finansowego. Jest ona spójna z pozostałymi sprawozdaniami.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok
Skarbnik rozpoczął od poinformowania o błędzie pisarskim, który znajduje się na stronie 67 ww. sprawozdania. Deficyt za rok 2019 wynosi 2 879 595, 66 zł. Poprzednio wskazana kwota była błędna na co zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa.
Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dochody planowane na początku roku miały wynieść 54 655 064 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach planowane dochody wzrosły do poziomu 57 976 416,77 zł, a wykonano je ostatecznie w kwocie 59 084 932,71 zł. To jest 108,1% planu początkowego oraz 101,91% planu po zmianach.
Dochody składają się z dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Dochody bieżące plan 53 418 944,77 zł, wykonanie 53 935 335,71 zł. To jest 100,97%. Dochody majątkowe: plan 4 557 472 zł, wykonanie 5 149 597 zł. To jest 112,99% planu.
Głównymi źródłami dochodów w roku 2019 były: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne Powiatu, na podstawie porozumień, inwestycyjne, subwencja ogólna, udział w podatkach dochodowych, dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budżetowe Powiatu i środki pozyskane z innych źródeł.
Subwencje w łącznej kwocie 17 732 258 zł otrzymano w 100%, zostały one przekazane i wydatkowane wg potrzeb.
Dochody własne wykonane zostały w wysokości 23 787 537,19 tj. 101,58% planu. Dochody stanowiące udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 16 045 011 zł, otrzymano 16 196 815 zł tj. 100,95%. Dla porównania p. Skarbnik dodał, że w roku 2018 otrzymaliśmy 13 856 484 złotych. Natomiast dochody stanowiące udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, na plan 691 305,02 zł otrzymano 713 870,23 zł tj. 103,26% - w tym przypadku w roku 2018 otrzymaliśmy 831 420,75 złotych.
Wydatki planowane w kwocie 64 637 280,65 zł wykonano w wysokości 61 964 528,37 zł, tj. 95,86%, w tym:
-          wydatki bieżące plan 51 768 453,95 zł, wykonanie 49 692 229,74 zł, co stanowi 95,99% planu,
-          wydatki majątkowe plan 12 868 826,70 zł, wykonanie 12 272 298,63 zł co stanowi 95,36% planu.
Największymi zadaniami inwestycyjnymi były:
- budowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne w kwocie 974 359 zł
- poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej 2411P Kostrzyn – Środa Wielkopolska na odcinku Zielniki – Środa Wielkopolska w kwocie 790 000 zł.
W ramach zakupów- inwestycyjnych zakupiono nieruchomości w łącznej kwocie 4 450 435,50 zł. Przekazano również pomoc finansową dla gminy Środa Wielkopolska na dofinansowanie zadań oraz zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 269 044,87 zł.
Powiat Średzki przekazał środki na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.
W 2019 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 14 049 359,56 zł. Kwotę tę stanowią:
-          wolne środki 2 954 359,56 zł,
-          spłata pożyczki 2 495 000 zł,
-          emisja obligacji 8 600 000 złotych.
W tym czasie Powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty i obligacje w kwocie 2 639 136,12 zł, w tym:
- w BGK – 959 136,12 zł,
- w BGŻ – 100 000 zł,
- w DNB – 1 480 000 zł,
- w PKO SA – 100 000 zł.
Ponadto Powiat udzielił pożyczki krótkoterminowej w kwocie 3 260 300 zł.
Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości 2 879 595, 66 zł.
 
Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 9 540 395,75 zł, natomiast zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 35 501 955,88 złotych.
Na koniec 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne.
Podsumowując realizację budżetu za 2019 rok należy stwierdzić, że wystąpiły pozytywne zjawiska. Plan jeśli chodzi o dochody został przekroczony, natomiast jeśli chodzi o wydatki nie przekroczył zakładanego poziomu.
Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie  53 953 335,71 zł, a wydatki bieżące w kwocie 49 692 229,74 zł, czyli został zachowany wymóg art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Natomiast wydatki majątkowe realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem prac inwestycyjnych.
Informacja o stanie mienia
Do sprawozdania finansowego dołączono informację o stanie mienia jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zawierającą dane, o których mowa w art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 
Następnie p. Skarbnik odczytał Uchwałę Nr SO-0954/50/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami. W przedmiotowej uchwale RIO wyraziła opinię pozytywną. 
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stefan Kominek odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Średzkiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok oraz uchwałę Nr SO-0955/42/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W przedmiotowej opinii regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że wniosek Komisji został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.
 
OPINIA Nr SO-0954/50/10/Ln/2020 DO POBRANIA
WNIOSEK ABSOLUTORYJNY DO POBRANIA
OPINIA Nr SO-0955/42/10/Ln/2020 DO POBRANIA
 
Stanowiska poszczególnych komisji Rady Powiatu Średzkiego dotyczące wykonania budżetu za rok 2019 przedstawili radni: pan Bogusław Biernat – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, pan Ryszard Grześkowiak – Przewodniczący Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej, pan Jacek Gabała – Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Rozwoju oraz pan Marcin Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Żadna z Komisji Stałych Rady Powiatu nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego sprawozdania.
 
W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli uchwałę nr XXVI/187/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 
Uchwała została przyjęta 13 głosami ,,za’’, przy 1 głosie ,,przeciw’’ i 2 głosami ,,wstrzymującymi się’’.    
 
Następnie Przewodnicząca przystąpiła do głosownia nad uchwałą nr XXVI/188/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie Wielkopolskiej za 2019 rok.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu Średzkiego przy 13 głosach ,,za’ oraz 1 głosem ,,przeciw’’ i 2 głosach ,,wstrzymujących się’’ uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
 
W dalszej części posiedzenia radni przyjęli następujące uchwały:
 
Uchwała nr XXVI/189/2020 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XXVI/190/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020-2033.
Uchwała została podjęta 13 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’.
 
Uchwała nr XXVI/191/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XXVI/192/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej.
Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za’’.
 
Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego w sprawie funkcjonowania Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji.
Oświadczenie zostało przyjęte 8 głosami ,,za’’ przy 4 głosach ,,przeciw’’ i 2 ,,wstrzymujących się’’.
 
W punkcie ,,Wolne głosy i wnioski’’ głos zabrali: Radny Piotr Kasprzak, Radna Iwona Klepacka.
 
Wobec zrealizowanego porządku obrad, XXVI sesja Rady Powiatu Średzkiego zakończyła się o godzinie 1321.
 
 

 

baner300x250