A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

11. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 131
tel. 61 281 42 22
e-mail: srodowisko@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta. Punkt Obsługi Klienta czynny jest w godzinach urzędowania Starostwa. 

Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty. Zezwolenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty. 

Potrzebne dokumenty:    
 • wniosek o wydanie zezwolenia, spełniający wymagania art. 42 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, ·      załączniki, o których mowa poniżej. 

Opłaty:
 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 616,00 zł. Opłatę skarbową tytułem: „za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów" należy uiścić na niżej podane konto: Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Opłatę można uiścić w  Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze. 

Czas załatwienia sprawy:           
Najczęściej około1 miesiąca. Termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.  

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.            

Dodatkowe informacje:
Zezwolenie na przetwarzanieodpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, który powinien zawierać:
1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania (odpadom należy także nadać kod zgodnie z katalogiem odpadów);
3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów (należy wskazać adres zakładu - obiektu, instalacji, urządzenia oraz nr ewidencyjny działki);
5. wskazanie:
a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów (należy wskazać adres zakładu - obiektu oraz nr ewidencyjny działki),
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska m.in.:
a) informację o tytule prawnym wnioskodawcy do terenu, na którym magazynuje, przetwarza odpady;
b) informację o dokumentach potwierdzających, że przetwarzanie odpadów zlokalizowano zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (informacja o zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego - przedstawić decyzję o warunkach zabudowy);
c) informację o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, potwierdzających możliwość prowadzenia w tym obiekcie przetwarzania odpadów tj. informacja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego);
8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
11. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (nie dotyczy odpadów obojętnych);
12. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.     
Starosta odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
3) jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.  
Ponadto Starosta odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów:
1. w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska;
2. w przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym (art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach) oraz w postanowieniu (art. 42 ust. 4c);
3. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli w stosunku do:
a)   tego przedsiębiorcy
lub
b)  wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu tego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna -   wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2 (decyzja o cofnięciu zezwolenia), a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna;
4. jeżeli wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2 (decyzja o cofnięciu zezwolenia), a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna;
5. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli osoba ta została ukarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
6. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli:
a) wobec przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
b) wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego przedsiębiorcy jest osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
7. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli trzykrotnie:  
a) będący osobą fizyczną wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożono na niego grzywnę w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
b)  wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
8. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli trzykrotnie:
a)   został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożono na niego grzywnę w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
b)  wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawyz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  
Starosta odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku gdy na terenie, którego wniosek dotyczy, nie ma instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
Starosta odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 48a ust.7 ustawy o odpadach, w szczególności w wysokości niższej niż wymagana.

Załączniki do wniosku:
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana;
 • zaświadczenie o niekaralności:
  a.   posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  b.   wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej  -    za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa , o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 oraz z 2018 r., poz. 20, 305 i 663);
 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r., poz. 703 i 1277);
 • oświadczenie o niekaralności
  a.   posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  b.   wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej  -  za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • oświadczenie, że w stosunku do:
  a.   posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  b.   posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność  gospodarczą jako osoba fizyczna - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;
 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;  Powyższe Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula  ta zastępuje pouczenie  organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach (dotyczy wniosku posiadacza odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych,  który zamierza przetwarzać:  odpady przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, odpady komunalne lub odpady pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych). Ustanowienie użytkowania nieruchomości na której będą przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.   Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.   Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio  w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie,  że są świadomi  odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 •   operat przeciwpożarowy wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.) zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione (w drodze postanowienia) z komendantem powiatowym (miejskim)  Państwowej Straży Pożarnej (nie dotyczy wniosku o zezwolenie na przetwarzanie wyłącznie odpadów niepalnych);
 • postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Staży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej dotyczące uzgodnienia ww. operatu przeciwpożarowego (nie dotyczy wniosku o zezwolenie na przetwarzanie wyłącznie odpadów niepalnych).  
Podstawa prawna:
 • Art. 41 -48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),  
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia  2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923).  
baner300x250