A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

5. Przyjmowanie wniosków o udzielenie pozwolenia zintegrowanego oraz udzielanie pozwoleń zintegrowanych.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121,
fax 61 285-32-52, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa
, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek samodzielnie sporządzony i podpisany można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Decyzję - pozwolenie zintegrowane można odebrać  osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
Potrzebne dokumenty:   
 • 2 egz. wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego,
 • zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • kopię wniosku o wydaniu decyzji, albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • oświadczenie - do pobrania.
Opłaty:          
 1. Opłata rejestracyjna ustalona jest  na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  27 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1183). Opłatę rejestracyjną należy uiścić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informację o numerze konta można uzyskać na stronie internetowej NFOŚiGW: www. nfosigw.gov.pl lub pod numerami telefonów:

  centrala     (022) 45-90-00
  informacja (022) 45-90-100

 2. Opłata skarbowa za pozwolenie:
 • wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 2011 zł.
 • wydane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł.
 • pozostałe: 506 zł.
Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie - 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w  Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.
Czas załatwienia sprawy:          
Najczęściej około  6 miesięcy, ale może zostać przedłużona, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Dodatkowe informacje:    
Zgodnie z art. 208 ust. 1 -7 Prawa ochrony środowiska, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien m.in:
1. spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art.181 ust. 1 pkt 2-4  Prawa ochrony środowiska oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne,
2. zawierać informacje o:
 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
 • proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
 • proponowanej ilości wykorzystywanej wody,
 • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii,
 • spełnianiu wymagań, o kórych mowa w art. 207 ust. 1 i 1a,
3. zawierać uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 2 i 3 Prawa ochrony środowiska, wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań,
4. zawierać opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją.
5. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzania raportu, o ktorych mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 
Tryb odwoławczy:  
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:     Art. 201 - 209 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami).
baner300x250