A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

16. Przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52,
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.

Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek samodzielnie sporządzony i podpisany, wraz z wymaganą dokumentacją, można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.

Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o zatwierdzenie dokumentacji,
 • 4 egzemplarze dokumentacji w postacie papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
           
Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł
Opłatę skarbową za wydanie decyzji należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.

Czas załatwienia sprawy:  od jednego do dwóch miesięcy

Dodatkowe informacje:    
Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny odpowiadająca wymaganiom art. 89 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 49 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196), powinna określać:
 1. rodzaj, ilość i jakość kopaliny, w tym przez przedstawienie informacji dotyczących kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych oraz występujących w złożu substancji szkodliwych dla środowiska, oraz kategorię rozpoznania złoża,
 2. położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice,
 3. elementy środowiska otaczającego złoże,
 4. hydrogeologiczne i inne geologiczno - górnicze warunki występowania złoża,
 5. stan zagospodarowania powierzchni rejonie udokumentowanego złoża,
 6. graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice,
 7. jeżeli dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ma być podstawą uzyskania koncesji, rozpoznanie złoża następuje w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża,
 8. w przypadku dokonywania podziału złoża, dla którego jest wykonana dokumentacja geologiczna, należy sporządzić nową dokumentację dla części złoża przewidzianej do zagospodarowania; dla pozostałej części należy sporządzić rozliczenie zasobów złoża w formie dodatku do dokumentacji geologicznej na koszt podmiotu, który sfinansował wykonanie nowej dokumentacji.
Dokumentacja hydrogeologiczna odpowiadająca wymaganiom art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015 r, poz. 196), powinna określać:
 1. budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru,
 2. warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych określonego poziomu,
 3. informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości wód,
 4. możliwość poboru wód,
 5. granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
 6. przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości gruntowych, związane z działalności, na potrzeby której jest sporządzana dokumentacja.
Dokumentacja geologiczno - inżynierska odpowiadająca wymaganiom art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196), powinna określać:
 1. budowę geologiczną, warunki geologiczno - inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni,
 2. przydatność badanego terenu do realizacji zamirzonych przedsięwzięć,
 3. prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć - jeżeli nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.

Podstawa prawna:         
  
 Art. 93 ust. 1-3 i art. 161 ust. 2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196).
baner300x250