A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

7. Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych

 

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:    

Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja: tel.: 61 102 11 45, 61 102 11 47, 61 102 11 48
fax.: 61 102 11 59
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek wypełniony i własnoręcznie podpisany wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Zainteresowany może działać przez pełnomocnika, w tym wypadku wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto:

Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.,

nr konta 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.

Z opłaty skarbowej pełnomocnictwa zwolnieni są:małżonkowie, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci) lub rodzeństwo.

Pełnomocnictwo – do pobrania.

Wniosek można również złożyć przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca. Link kierujący do: Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP PiK oraz instrukcji założenia konta i warunków korzystania z platformy ESP PiK znajduje się na stronie: http://www.powiatsredzki.pl/powiatsredzki/bip/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

WAŻNE: Warunkiem złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie:

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub
 • profilu zaufanego.

Wydanie prawa jazdy.
O terminie odbioru prawa jazdy wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Prawo jazdy odbiera się w Wydziale Komunikacji i Transportu w godzinach urzędowania Wydziału. Do odbioru prawa jazdy konieczne jest posiadanie dowodu osobistego oraz prawa jazdy.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek - do pobrania (oryginalny wniosek dostępny na miejscu w Wydziale, w przypadku pobrania wniosku z Internetu należy go wydrukować dwustronnie na karcie formatu A4 w układzie poziomym);
 • aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (zdjęcie jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego;
 • kopia orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • dowód uiszczenia opłaty;
 • obowiązek informacyjny – do pobrania.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego;
 • oryginał prawa jazdy;
 • oryginał orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego);
 • oryginał orzeczenia psychologicznego;
 • oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Opłaty:

 • opłata za wydanie prawa jazdy             100,00 zł
 • opłata ewidencyjna                              0,50 zł

Opłatę za wymianę prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207.

Opłaty można dokonać:

 • przelewem na w/w konto bankowe,
 • gotówką w punkcie kasowym w poczekalni Wydziału Komunikacji i Transportu (prowizja 2 zł),
 • kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu (prowizja 2 zł),
 • poprzez stronę internetową: http://www.info-car.pl/ - potwierdzenie transakcji (format PDF) należy wydrukować i dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Czas załatwienia sprawy:
Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 2 tygodni.

Informację, czy dokument prawa jazdy jest do odbioru można uzyskać:

Jeżeli wnioskodawca podał swój nr tel. informacja zostanie przesłana poprzez wiadomość SMS.

Dodatkowe informacje:
Uwaga: podpis składany na wniosku – w ramce obok zdjęcia - nie może wykraczać poza ramkę ani dotykać jej krawędzi.
Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego.
Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie wykonującej przewóz drogowy różnymi rodzajami pojazdów, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E stanowi podstawę od uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy.
Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego, a przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.
Pozostali kierowcy wykonujący przewóz drogowy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach praw jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 2546).

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z póżn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Średzki z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.

2. Osoba do kontaktów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@powiatsredzki.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
 • oraz przepisów wykonawczych.

4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez administratora.

5. Pani/Pana, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, (podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania).

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 

 

 

 

baner300x250