A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

3. Wpis do ewidencji instruktora i wydawanie legitymacji instruktora.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu z siedzibą:
63-000 Środa Wlkp. Ul.Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel.: 61 102 11 45, 61 102 11 47
fax.: 61 102 11 59 
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Przy złożeniu wniosku obowiązuje druk dostępny w miejscu załatwiania sprawy lub pobrany ze strony internetowej.

  Zainteresowany może działać przez pełnomocnika, w tym wypadku wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto:

Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.,
nr konta 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.

Z opłaty skarbowej pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci) lub rodzeństwo. Pełnomocnictwo - do pobrania.  

Po otrzymaniu wniosku i weryfikacji dokumentów Starosta zgłasza kandydata na instruktora na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę. O wyznaczonym terminie i miejscu egzaminu kandydat na instruktora zostaje poinformowany przez Starostę. Po uzyskaniu informacji o pozytywnie zdanym przez kandydata na instruktora egzaminie Starosta dokonuje wpisu do ewidencji instruktorów i wydaje legitymacje instruktora.   Potrzebne dokumenty:
 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów - do pobrania ,
 • fotografia o  wymiarach 3,5 na 4,5cm
 • zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego, 
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin państwowy.
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego;
 • oryginał prawa jazdy.
  Opłaty:
 • opłata za wpis do ewidencji instruktorów:    50,00 zł
  Opłatę za wpis do ewidencji instruktorów należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207.

  Opłaty można dokonać:
 • przelewem na w/w konto bankowe,
·         gotówką w punkcie kasowym w poczekalni Wydziału Komunikacji i Transportu (prowizja 1,50zł).  
 
Czas załatwienia sprawy:
Termin oczekiwania na wpis do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora - 1 tydzień od dnia otrzymania informacji o pozytywnie zdanym egzaminie sprawdzającym kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach wpisu do ewidencji instruktora przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

  Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2019r., poz. 1200);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zmianami).
Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z póżn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Średzki z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.
2. Osoba do kontaktów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@powiatsredzki.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów:
-         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego;
-         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych.
4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez administratora.
5. Pani/Pana, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, (podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania). 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.  
baner300x250