A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 46
fax 61 286 67 31    
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.

Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w wraz z  dowodem uiszczenia opłaty  i oświadczeniem w Wydziale Komunikacji i Dróg, w Referacie Komunikacji.
Przy złożeniu wniosku obowiązuje druk dostępny w miejscu załatwiania sprawy lub pobrany ze strony internetowej.
O terminie odbioru zaświadczenia wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku.
Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Stacje kontroli może prowadzić przedsiębiorca, który:
 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • posiada wyposażenie kontrolno - pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzenia tych badań;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganymi odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (poświadczenie wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów, poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.);
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów;
Potrzebne dokumenty:     
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy (pobierz) zawierający następujące dane:
 1. firmę przedsiębiorcy:
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej ( NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 3. adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;
 4. adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;
 5. zakres badań;
 6. imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że;
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. -  Prawo o ruchu drogowym."
Oświadczenie powinno również zawierać:
 1. firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;
Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpisu.
Opłaty:
Opłata skarbowa - za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej -    412,00zł
Opłatę skarbową za wydanie dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej można uiścić:
 • przelewem na konto  Gmina Środa Wielkopolska
  Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
 • lub w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Starostwa.
Czas załatwienia sprawy:          
Termin oczekiwania na odbiór zaświadczenia wynosi około 1 tygodnia.           
Tryb odwoławczy:    
Od decyzji w sprawach wydawania zezwoleń do dokonywania badań technicznych pojazdów przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:                     
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2015 r., poz. 783 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223 poz. 2264). 
baner300x250