A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

9. Informacje dla Rzeczoznawców

Założenie konta do aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- parter pok. 115
tel. 61 281 42 17
e-mail Wydziału: geodezja@powiatsredzki.pl

Punkt Obsługi Klienta czynny jest:

  • w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00,
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:00do 15:00

Opłaty:
Nie pobiera się opłaty.

Czas załatwienia sprawy:     
Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:
   

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 393 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1322 z późn. zm.).

Potrzebne dokumenty:   

Dodatkowe informacje:
Wniosek o utworzenie konta należy dostarczyć do siedziby organu lub wysłać na adres e-mailowy tj. geodezja@powiatsredzki.pl.

Po złożeniu ww. wniosku prosimy oczekiwać na kontakt e-mailowy.

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej jest Starosta Średzki, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, tel. 61 285 80 51, e-mail: starostwo@powiatsredzki.pl 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem: iod@powiatsredzki.pl
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań o charakterze ponadgminnym wynikających z przepisów prawa, zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez  okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

baner300x250