2021 rok

Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Średzkiego z dnia 5 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 15/2021
Starosty Średzkiego
z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2021.

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/212/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej w składzie:

  • Małgorzata Bartkowiak – Kierownik w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej - Przewodniczący Komisji,
  • Anna Kicińska – Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej - Sekretarz Komisji,
  • Katarzyna Światowy - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej - członek Komisji,
  • Irena Solarska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Środzie Wielkopolskiej - członek Komisji.

§ 2. Powołuję Komisję Zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w składzie:

  • Małgorzata Bartkowiak – Kierownik w  Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej - Przewodniczący Komisji,
  • Anna Kicińska – Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej - Sekretarz Komisji,
  • Ewa Głowacka - wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej - członek Komisji,
  • Irena Solarska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Środzie Wielkopolskiej - członek Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 15/2021
Starosty Średzkiego
z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2021.

               Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/212/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym Starosta, w drodze zarządzenia, powołuje Komisję Zdrowotną.
Mając na uwadze, że za pośrednictwem dyrektorów szkół wpłynęły do Starosty Średzkiego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej w dniach:

  • 15 września br. z Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej,
  • 24 września br. z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

 

 

 

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 3183/4 oraz 3185/1 na nieruchomości położone w Środzie Wielkopolskiej, stanowiące własność Spółki POLANIN Wielkopolska Wytwórnia Wódek Sp. z o. o. oraz osób fizycznych
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2021.
w sprawie przyznania Nagród Powiatu Średzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3882, obręb: Środa Wielkopolska, gmina Środa Wielkopolska.
w sprawie zamiany z Powiatem Średzkim nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3832, położonej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia osoby do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3792/1, obręb: Środa Wielkopolska, gmina Środa Wielkopolska.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 Starosty Średzkiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2020 Starosty Średzkiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 2545/1, 3212/1 oraz 3213/1
w sprawie wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy jakości”.
w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego Powiatu Średzkiego”.
w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 2545/1, 3212/1 oraz 3213/1