Ogłoszenia, zawiadomienia

AB.6740.1.232.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 13 stycznia 2020 r.

 

 

 

 Środa Wielkopolska, dnia 13 stycznia 2020 r.

 

AB.6740.1.232.2019                                         

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY ŚREDZKIEGO

 

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  2018.1474) - zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że dnia 13 stycznia 2020 r. na wniosek Zarządu Powiatu Średzkiego została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak AB.6740.1.232.2019),  polegającej na „budowie odcinka drogi powiatowej nr 3672P w ramach zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432”  w Środzie Wielkopolskiej na dz. nr ewid. 3780, 3781, 3848, 3849, 3787, 3792, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul.  Daszyńskiego 5, pok. 230  w godzinach pracy Urzędu. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

 Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie  w starostwie powiatowym, oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.                    

                                                                      

Starosta 
/-/ Ernest Iwańczuk

 

 

 

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej nr 550132P, ul. Podgórna w Sulęcinku” w m. Sulęcinek, na nieruchomościach w obrębie ewidencyjnym 302502_2.0010 Sulęcinek
pomieszczenia o powierzchni 19,12 m2, znajdującego się na parterze budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej, przeznaczonego do oddania w użyczenie na czas nieokreślony.
o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.11.2021 r. uchylającej w części decyzję Starosty Średzkiego z dnia 7.10.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ulicy Nekielskiej do ulicy Topolowej”, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.
oznaczonej jako działki nr: 3183/4 oraz 3185/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zamiany.
o zmianie pozwolenia na budowę nr 705/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową – kat. XVIII wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingami na działce o nr ewid. 3919/3 położonej w Środzie Wielkopolskiej dla Inwestora – BBB sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Witosa 24.
o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Klęka – Nowe Miasto nad Wartą, część I - kat. XXVI, na działkach oznaczonych nr ewid. 24/2, 43/3, 44/1, 433/1, 387/2, 387/5 obręb ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Klęka – Nowe Miasto nad Wartą, część III, na działkach oznaczonych nr ewid. 1/1, 1/9, 1/3, 1/8, 1/7, 295, 296, 74, 76, 80/4 obręb ewid. Klęka.
Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
dot. wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego budynku usługowego o część magazynową oraz plac manewrowy na działkach o nr ewid. 3963, 3964, 3965, 3966 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Klęka – Nowe Miasto nad Wartą, część I, na działkach oznaczonych nr ewid. 24/2, 43/3, 44/1, 433/1, 387/2, 387/5 obręb ewid. Nowe Miasto nad Wartą, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Klęka – Nowe Miasto nad Wartą, część III, na działkach oznaczonych nr ewid. 1/1, 1/9, 1/3, 1/8, 1/7, 295, 296, 74, 76, 80/4 obręb ewid. Klęka, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. zmiany pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingami na działce nr ewid. 3919/3 obręb Środa Wielkopolska.
za szkodę spowodowaną posadowieniem słupa elektroenergetycznego oraz zmniejszenie wartości działki nr 115 o powierzchni 0,9500 ha, położonej w Koszutach, gmina Środa Wielkopolska, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00000534/4, o nieuregulowanym stanie prawnym.
- dot. nieruchomości położonej w Murzynowie Leśnym, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działka nr 364 o powierzchni 1,4492 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00004001/7.
nieruchomości położonej w Miąskowie, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działka nr 237/4 o powierzchni 2,6053 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00024256/5.
- dot. nieruchomości położonej w Murzynowie Leśnym, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działka nr 357/1 o powierzchni 0,5231 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00013962/7.
dot. nieruchomości położonej w Sulęcinku, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działka nr 440/2 o powierzchni 2,8410 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00000822/0.
- dot. nieruchomości położonej w Miąskowie, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działka nr 269/3 o powierzchni 3,0037 ha, zapisanej w księdze dawnej wsi Murzynówko tom I karta 11.
oznaczonej jako działka nr 136/1, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do zamiany.
o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Zamorze Pniewskie PLH300036, Jezioro Kaliszańskie PLH300044 i Jodły Ostrzeszowskie PLH300059 oraz o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002.
na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi łączącej tereny przemysłowe z drogą wojewódzką nr 432” w m. Środa Wielkopolska, na nieruchomościach w obrębie ewidencyjnym 302504_4, jednostce ewidencyjnej 302504_4.0004 Środa Wielkopolska.
dotyczy działek 183, 184/1, 184/2, 184,3 w obrębie Komorze.
w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z części działki nr 115 o powierzchni 0,9500 ha, położonej w Koszutach, gmina Środa Wielkopolska, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00000534/4, o nieuregulowanym stanie prawnym.
na budowę farmy fotowoltaicznej „PV GIECZ 3” wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Giecz, gmina Dominowo, na działkach o nr
przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej
przeznaczonych do oddania w najem na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
- zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
w sprawie odstąpienia od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę centrum logistyczno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną oraz całą infrastrukturą towarzyszącą – kat. XVIII, VIII, XXII na działce o nr ewid. 3831/12 obręb Środa Wielkopolska ul. Zaniemyska dla Inwestora – Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 24a.
dot. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115 położona w Koszutach.
dot. zmiany pozwolenia na budowę centrum logistyczno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną oraz całą infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 3831/12 obręb Środa Wielkopolska ul. Zaniemyska.
dot. wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego budynku usługowego o część magazynową oraz plac manewrowy na działkach o nr ewid. 3963, 3964, 3965, 3966 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Mądre” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kat. VIII, XXVI na dz. nr 98/2, obręb ewid. Mądre, jednostka ewid. Zaniemyśl dla Elektrowni PV Młodzikowo Sp. z o. o.
złożoną przez UKS Taekwondo Olimpijskie Środa Wielkopolska przy ul. Dąbrowskiego 50, w ramach trybu małych zleceń – na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Środa Wielkopolska przy ul. Dąbrowskiego 50, w ramach trybu małych zleceń – na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zakup sprzętu sportowego
polegającej na „budowie drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska -odcinek od DK11 do ulicy Harcerskiej” (kat. obiektu XXV), zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb ewid.: 0032 Włostowo, dz. nr ewid. 1, 26, 27, obręb ewid: 0004 Środa Wielkopolska, dz. nr ewid. 3234/4, 3235, 3236, 3237, 3241/2, 3246/4, 3955, 3956, 3957, 3958, 3960, 3989, 3992, 4002, jednostka ewidencyjna Gmina Środa Wielkopolska
polegającej na „budowie drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska -odcinek od DK11 do ulicy Harcerskiej” (kat. obiektu XXV), zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb ewid.: 0032 Włostowo, dz. nr ewid. 1, 26, 27, obręb ewid: 0004 Środa Wielkopolska, dz. nr ewid. 3234/4, 3235, 3236, 3237, 3241/2, 3246/4, 3955, 3956, 3957, 3958, 3960, 3989, 3992, 4002, jednostka ewidencyjna Gmina Środa Wielkopolska.
dot. pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowę zbiornika p-poż. na dz. o nr ewid. 20/40 obręb ewid. Kijewo, jednostka ewid. Środa Wlkp.
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej - Piknik integracyjny seniorów - pożegnanie lata
przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę na terenie oczyszczalni ścieków w Chwałkowie - kat. XXX, na dz.nr ewid. 58/7, 58/10 i 71/4, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
o zmianie sposobu użytkowania budynku przeznaczonego na magazyn zboża z wiatą na maszyny rolnicze na kurnik do odchowu niosek o obsadzie 1000 DJP, na działkach o nr ewid. 172/5 i 172/7 w m. Marianowo Brodowskie, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sabaszczewo na dz. nr ewid. 30/1, obręb ewid. Sabaszczewo, jednostka ewid. Dominowo.
udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3671P Kijewo-Krzykosy w na odcinku Borowo-Sulęcin”, na nieruchomościach położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji, w obrębach ewidencyjnych Sulęcinek 0010 i Sulęcin 0009.
- wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska -odcinek od DK11 do ulicy Harcerskiej”,
polegającej na „budowie drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska -odcinek od DK11 do ulicy Harcerskiej”, na nieruchomościach położonych w jednostce ewidencyjnej Środa Wielkopolska w obrębie ewidencyjnym 302504_5.0032 Włostowo :dz. nr ewid. 1, dz. nr ewid. 26, dz. nr ewid. 27, w obrębie ewidencyjnym 302504_4.0004 Środa Wielkopolska :dz. nr ewid. 3234/4, dz. nr ewid. 3235, dz. nr ewid. 3236, dz. nr ewid. 3237, dz. nr ewid. 3241/2, dz. nr ewid. 3246/4, dz. nr ewid. 3955, dz. nr ewid. 3956, dz. nr ewid. 3957, dz. nr ewid. 3958, dz. nr ewid. 3960, dz. nr ewid. 3989, dz. nr ewid. 3992, dz. nr ewid. 4002.
na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sabaszczewo, gmina Dominowo, na działce o nr ewid. 30/1.
dla inwestycji polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3371P Kijewo-Krzykosy na odcinku Borowo-Sulęcin”
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3371P Kijewo-Krzykosy na odcinku Borowo-Sulęcin”.
o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu” na dz. nr ewid. 782, 70/2, 70/4, 57/2, 504/2 w obrębie ew. Zaniemyśl, jednostka ewid. Zaniemyśl i na dz. nr ewid. 7062/2 w obrębie ewid. Łękno.
o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu” na dz. nr ewid. 782, 70/2, 70/4, 57/2, 504/2 w obrębie ew. Zaniemyśl, jednostka ewid. Zaniemyśl i na dz. nr ewid. 7062/2 w obrębie ewid. Łękno.
polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3371P Kijewo-Krzykosy na odcinku Borowo-Sulęcin”(kat. obiektu XXV), zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb ewid.: 0010 Sulęcinek,dz. nr ewid. 20/3, 21/1, 21/3, 22/1, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 42, 60/1, 66, 68/1, 68/2, 271, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 278/2, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 284/7, 310, 324/3, 324/5, 326/1, 522/1, 522/3, 631, 632, 9142/2, obręb ewid: 0009 Sulęcin, dz. nr ewid. 97/1, 97/2, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 118/1, 118/2, 119/1, 123/1, gmina Krzykosy.
zatwierdzającej projekt budowlany zamienny budowy stacji GPO SN/110 kV Wielkopolska polegającej na budowie : dróg wewnętrznych, budynku technicznego, wiaty śmietnikowej, uziemienia stacji i ochrony odgromowej, stanowisk transformatorów, pól rozdzielni 110 kV, fundamentów i konstrukcji pod aparaturę elektroenergetyczną, instalacji wod. - kan., linii kablowych, zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, instalacji sygnalizacji włamania, montażu instalacji telewizji dozorowej, kanałów kablowych i budowie zjazdu -kat. XVIII,XXVI, VIII, IV na dz. o nr ewid. 13/3, 58/8 i 58/9 w obrębie ewidencyjnym Dębicz, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
na rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej na dz. o nr ewid. 3677/2, 1217/2 położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Kórnickiej.
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW -kat. VIII wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 44/6, 44/8, 44/9 w m. Winna, gmina Zaniemyśl.
budynku stolarni wyrobów drewnianych wraz ze stanowiskiem lakierniczym -kat. XVIII i zbiornika na wody opadowe -kat. VIII wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 185/96 w m. Łękno, gmina Zaniemyśl.
na budowę budynku stolarni wyrobów drewnianych wraz ze stanowiskiem lakierniczym w miejscowości Łękno, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 185/96
od nieostatecznej decyzji Starosty Średzkiego nr GN.683.4.2019 z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu i przyznaniu odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną jako działki 406/4 i 407/1.
od nieostatecznej decyzji Starosty Średzkiego nr GN.683.2.2019 z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu i przyznaniu odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną jako działki 418/1 i 418/3.
w sprawie ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w Środzie Wielkopolskiej, nr działek: 406/4 i 407/1.
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Środzie Wielkopolskiej, nr działek: 418/1, 418/3.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ulicy Nekielskiej do ulicy Topolowej”.
budynku inwentarskiego -tuczarni -kat. II przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Jaszkowo, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 159/3.
w sprawie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/95 w obrębie geodezyjnym Środa Wielkopolska
w sprawie ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 414/2 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/95 położonej w obrębie Środa Wielkopolska.
o wydaniu postanowienia znak:AB.6740.5.135.2019 z dnia 16 stycznia 2020 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu”
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu”
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3672P w ramach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenie do drogi wojewódzkiej nr 432" w m. Środa Wielkopolska, n
na budowę budynku inwentarskiego -tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem na gnojowicę o poj. 2608 m³, 3 silosów paszowych o tonażu 25 t, szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6 m³, kontenera socjalno-inwestorskiego w miejscowości Jaszkowo, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 159/31.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi łączącej ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej"
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „budowa ulicy Leśnej w Zaniemyślu", na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Zaniemyśl, jednostce ewidencyjnej 302505_2 Zaniemyśl dz. nr ewid. 518, 519, 29, 20, 12/1, 16/2.