Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Uchwały Nr 255/2012

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 22 października 2012 roku

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PUBLICZNEJ PLACÓWKI

OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

W SZLACHCINIE

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne                                                                                        

Rozdział II Zakres działania i zadania Placówki                                                                

Rozdział III Kierowanie dziecka do Placówki                                                                   

Rozdział IV Organizacja i zasady funkcjonowania Placówki                                            

Rozdział V Zakresy zadań pracowników                                                                            

Rozdział VI Wychowankowie                                                                                             

Rozdział VII Finanse i majątek Placówki                                                              

Rozdział VIII Organizacja działalności kontrolnej                                                         

Rozdział IX Zasady podpisywania pism i udzielania informacji                            

Rozdział X Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw, skarg  i wniosków                                                                                                   

Rozdział XI Postanowienia końcowe                                                                                  

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie zwanej dalej „Placówką” oraz zakres załatwianych spraw przez Placówkę.

 

§ 2. Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego.

 

§ 3. Placówka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1)     Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

2)     Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  Nr 175, poz.1362 ze zm.),

3)     Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4)     Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.),

5)     Uchwały Nr XXIV Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej,

6)     Uchwały Nr XXVII/158/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,

7)     Uchwały Nr XXVII/159/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie.

 

§ 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)     powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Średzki,

2)     Radzie lub Zarządzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Średzkiego lub Zarząd Powiatu Średzkiego,

3)     Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Średzkiego,

4)     PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,

5)     Placówce – należy przez to rozumieć Publiczną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Szlachcinie.

 

§ 5. Placówka jest jednostką budżetową powiatu.

 

§ 6. Dyrektora Placówki zatrudnia Zarząd Powiatu Średzkiego.

 

§ 7. Placówka jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.

 

§ 8. Placówka prowadzi działalność w obiektach stanowiących mienie Powiatu, znajdujących się:

-        Szlachcin nr 32 A, 63-000 Środa Wlkp.,

-        ul. Kosynierów 2, 63-000 Środa Wlkp.

 

§ 9. Czas pracy Placówki ustala Dyrektor, przy czym godziny pracy Placówki dostosowane są do potrzeb dzieci i rodziców.

 

 

Rozdział II

 

Zakres działania i zadania Placówki

 

§ 10. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.

 

§ 11.1. Placówka prowadzi działalność w obiektach stanowiących mienie Powiatu, zlokalizowanych:

-        Szlachcin nr 32 A, 63-000 Środa Wlkp.,

-        ul. Kosynierów 2, 63-000 Środa Wlkp.

2. Liczba miejsc w Placówce wynosi 20.

3. Placówka zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.),

 

§ 12.1.  Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, w tym:

1)      wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dziecka,

2)      dostęp do opieki zdrowotnej,

3)      zaopatrzenie w produkty lecznicze,

4)      zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5)      dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych o ile takie są wskazane dla dziecka,

6)      wyposażenie w:

a)      odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

b)      zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

c)      środki higieny osobistej,

7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,

8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesiąc Dyrektor Placówki,

9)      dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

10)  dostęp do nauki, w zależności od potrzeb dzieci, która odbywa się w szkołach poza placówką lub w systemie nauczania indywidualnego,

11)  pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,

12)  uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,

13)  opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka,

14)  pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.

3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.

5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.

6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi.

7. Zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

8. Zapewnia małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno – położniczą.

 

 

Rozdział III

 

Kierowanie dziecka do Placówki

 

§ 13. Dziecko do Placówki kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

 

§ 14. Dziecko kierowane jest do Placówki po zasięgnięciu opinii Dyrektora Placówki.

 

§ 15. Przy kierowaniu dziecka do Placówki przekazuje się dostępną dokumentacje dziecka, a w szczególności:

1)     odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,

2)     orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,

3)     dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,

4)     dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,

5)     informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

 

§ 16. W Placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej Zespołem.

 

§ 17. Zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w celu:

1)     ustalenia aktualnej sytuacji dziecka,

2)     analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,

3)     modyfikowania planu pomocy dziecku,

4)     monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,

5)     oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,

6)     oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,

7)     informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

 

§ 18. W skład Zespołu wchodzą w szczególności:

1)     Dyrektor Placówki lub osoba przez niego wyznaczona,

2)     pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny jeżeli są zatrudnieni w Placówce,

3)     wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,

4)     przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

5)     lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka,

6)     inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego,

7)     do udziału w posiedzeniu stałego zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego na miejsce położenie placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

 

§ 19. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.

 

§ 20. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesyła go do sądu.

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja i zasady funkcjonowania Placówki

 

§ 21. Strukturę organizacyjną Placówki określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 22. W strukturze organizacyjnej Placówki występują:

A. Kierownictwo Placówki, w skład którego wchodzą:

- Dyrektor,

- Główny księgowy.

B. Stanowiska ds. administracyjnych, księgowych, kadrowych.

C. Wychowawcy i pracownicy o specjalistycznych kwalifikacjach.

 

§ 23. Przy znakowaniu spraw używa się symboli:

1)     sprawy finansowe – „ SF”,

2)     sprawy kadrowe – „PK”,

3)     sprawy dotyczące sytuacji wychowanków Placówki i ich rodzin – „WO”,

4)     sprawy organizacyjno-prawne Placówki – „OM”.

 

§ 24.1. Placówką kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność przed Starostą za realizację swoich zadań.

2. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje pracownik upoważniony przez Dyrektora. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora z wyłączeniem czynności wymagających upoważnienia Starosty, którego pracownik nie posiada.

 

§ 25. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce ustala się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  Nr 175, poz.1362 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.).

 

§ 26. Placówka działa w oparciu o zasady:

1)      praworządności,

2)      podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań,

3)      służebności wobec społeczności lokalnej,

4)      terminowości załatwiania spraw,

5)      racjonalnego gospodarowania mieniem,

6)      jednoosobowego kierownictwa i służbowego podporządkowania,

7)      planowania pracy i podziału kompetencji,

8)      wzajemnego współdziałania z innymi jednostkami,  

9)      kontroli wewnętrznej,

10)  racjonalnego dobory wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

 

 

Rozdział V

 

Zakresy zadań pracowników Placówki

 

§ 27.1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)     kierowanie bieżącymi sprawami Placówki i reprezentowanie Placówki na zewnątrz,

2)     nadzór nad realizacją zadań ustawowych,

3)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Placówki,

4)     opracowywanie projektu budżetu Placówki,

5)     realizacja budżetu Placówki,

6)     wydawanie zarządzeń wewnętrznych,

7)     opracowywanie i przedkładanie do uchwalenia Zarządowi Powiatu Średzkiego zmian Regulaminu,

8)     współpraca z sądem, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjnymi,

9)     zgłaszanie informacji o przebywających w placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

10)  realizacja innych zadań określonych przepisami prawa, zleconych przez Starostę, Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

2. Dyrektor Placówki może pełnić równocześnie funkcję wychowawcy.

 

§ 28. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)     wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2)     prowadzenie gospodarki finansowej – księgowej Placówki,

3)     kierowanie pracą księgowości, współdziałanie z poszczególnymi pracownikami w zakresie realizacji budżetu Placówki,

4)     opracowywanie planów finansowych Placówki,

5)     sporządzanie analiz, bilansów potrzeb, sprawozdań z realizacji budżetu oraz bieżąca kontrola i analiza wykonania budżetu,

6)     dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

7)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Placówki dotyczących zasad (polityki) rachunkowości, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, innych przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości, nadzoru i kontroli ich realizacji,

8)     wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz zadań na polecenie lub z upoważnienia Dyrektora.

 

§ 29. Do zadań stanowisk ds. administracyjnych, księgowości i kadr w szczególności należy:

1)     prowadzenie obsługi administracyjnej Placówki,

2)     prowadzenie pełnej obsługi dotyczących spraw kadrowo-płacowych Placówki, m.in.:

a)      prowadzenie akt osobowych pracowników i ich aktualizacja,

b)      sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy itp.,

c)      prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów pracowników,

d)      prowadzenie spraw z zakresu bhp wiążących się z pracownikami,

e)      załatwianie spraw socjalnych pracowników Placówki,

f)        sporządzanie list płac obejmujących wynagrodzenia dla pracowników, właściwe ich przechowywanie oraz prowadzenie ewidencji płac narastająco dla poszczególnych pracowników,

g)      sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatkowych i ubezpieczeniowych przekazywanie do właściwych terenowo urzędów,

3)     prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Placówki, m.in.:

a)      sporządzanie bieżących przelewów,

b)      sprawdzanie formalno-rachunkowe dokumentacji księgowej: poleceń wyjazdów służbowych, rachunków umów zlecenia i umów o dzieło i innych dokumentów księgowych,

c)      prowadzenie obsługi kasowej Placówki,

4)     zarządzanie sprawozdawczością GUS w placówce i przekazywanie sprawozdań poprzez kanał elektroniczny,

5)     wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz zadań na polecenie lub z upoważnienia Dyrektora.

 

§ 30.1. Placówka zatrudnia pracowników profesjonalnie przygotowanych do pracy z dzieckiem i rodziną zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.), a w szczególności:

1)     wychowawców,

2)     pracownika socjalnego,

3)     psychologa,

4)     pedagoga,

5)     innych specjalistów w zależności od indywidualnych potrzeb wychowanków przebywających w Placówce.

 

2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1)     opracowywanie we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka planu pomocy dziecku,

2)     prowadzenie kart pobytu dziecka w Placówce,

3)     udział w pracach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

4)     współpraca z rodziną dziecka, z osobami  biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami,

5)     organizowanie pracy w grupie dzieci i indywidualnej pracy z dzieckiem,

6)     organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, kompensacyjnych, reedukacyjnych, socjalizacyjnych.

 

3. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1)     praca socjalna,

2)     dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń - rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka,

3)     udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych dzieciom przebywającym w Placówce i ich rodzinom,

4)     pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

5)     pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dzieci i ich rodzin,

6)     współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych występujących w rodzinach wychowanków Placówki,

7)     przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu Placówki poprzez opracowywanie programu usamodzielniania,

8)     praca z rodziną dziecka,

9)     inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej dziecka i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny.

 

4.  Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:

1)     przygotowanie diagnozy psychofizycznej dziecka,

2)     prowadzenie zajęć specjalistycznych,

3)     sporządzanie kart udziału w zajęciach specjalistycznych,

4)     prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w Placówce,

5)     sporządzanie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,

6)     utrzymywanie kontaktu z pedagogami szkolnymi, wychowawcami dzieci, kuratorami sądowymi,

7)     uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

8)     współpraca z rodziną dziecka, z osobami  biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami.

5. Zadania innych zatrudnionych specjalistów określa Dyrektor Placówki dostosowując do indywidualnych potrzeb wychowanków Placówki.

 

§ 31. Działalność Placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy.

 

 

 

Rozdział VI

 

Wychowankowie

 

§ 32.1. Wychowankowie mają prawo w szczególności do:

1)     ochrony i poszanowania swojej godności oraz życzliwego traktowania,

2)     podmiotowego traktowania oraz wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach ich dotyczących,

3)     swobody wyrażania myśli i przekonań,

4)     utrzymywania kontaktów z rodzicami i osobami bliskimi.

2. Wychowankowie mają obowiązek:

1)     przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie,

2)     uznawania godności i podmiotowości innych osób,

3)     dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce,

4)     współdziałania z wychowawcami w realizacji planu pomocy dziecku,

5)     kulturalnego zachowania się, szanowania innych dzieci udzielania pomocy i służenia opieką młodszym i słabszym.

 

§ 33.1. Wychowankowie mają prawo do odwiedzin ze strony rodziny oraz osób znaczących dla dziecka.

2. W dni nauki szkolnej odwiedziny odbywają się w godzinach od 17.00 do 19.00, a w dni wolne w godzinach od 15.00 do 18.00.

3. Wychowawca może wyrazić zgodę na odwiedziny w innym terminie niż wskazany w ust. 2

4. Odwiedziny odbywają się w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę.

 

 

Rozdział VII

 

Finanse i majątek Placówki

 

§ 34. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu Średzkiego na zasadach określonych przepisami prawnymi dla jednostek budżetowych.

 

§ 35. Budżet jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki w roku budżetowym.

 

§ 36. Majątek Placówki stanowi własność Powiatu i może być wykorzystany tylko dla potrzeb związanych z działalnością Placówki.

 

 

Rozdział VIII

 

Organizacja działalności kontrolnej

 

§ 37.1. Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości działania, doboru środków i wykonania zadań przez Publiczną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Szlachcinie.

2. Kontrola może być:

1)     kompleksowa,

2)     problemowa,

3)     doraźna,

4)     sprawdzająca.

3. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli odpowiadają:

1)     Dyrektor – w odniesieniu do całokształtu działalności Placówki,

2)     Główny Księgowy – w zakresie realizacji budżetu Placówki.

4. Kontrola w Placówce realizowana jest zgodnie z ustalonym przez Dyrektora trybem i procedurą postępowania.

 

 

Rozdział IX

 

Zasady podpisywania pism i udzielania informacji

 

§ 38. Dyrektor podpisuje:

1)     zarządzenia,

2)     pisma związane z reprezentowaniem Placówki na zewnątrz,

3)     pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Placówki,

4)     decyzje w sprawach kadrowych,

5)     pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki,

6)     plany i sprawozdania,

7)     inne pisma, jeśli ich podpisywanie Dyrektor zastrzegł dla siebie.

 

§ 39. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy lub osoby upoważnione.

 

§ 40. Główny Księgowy oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy podpisują pisma pozostające w ich zakresie działania.

 

§ 41. Informacje z zakresu działalności Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie udziela Dyrektor lub upoważniona przez Dyrektora osoba.

 

 

Rozdział X

 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw, skarg i wniosków

 

§ 42.1. Sprawy załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

2. Pracownicy Placówki są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania spraw, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

4. Ogólne zasady prowadzenia spraw określa kodeksem postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

5. Sprawy wniesione są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.

6. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

1)      udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

2)      rozstrzygnięcia sprawy niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia,

3)      informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,

4)      powiadamiania o przedłużeniu terminu załatwienie ich sprawy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

5)      informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.

7. Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej i ustnej, telefonicznej, telegraficznej lub przy pomocy telefaksu, poczty elektronicznej.

 

§ 43. 1. Dyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu: w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 14:00.

2. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 12:00 do 16:00.

3. Pozostali pracownicy Placówki przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Placówki.

 

§ 44. 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Placówki rozpatruje Dyrektor.

2. Skargi i wnioski przygotowują do rozpatrzenia pracownicy Placówki w ramach swoich właściwości.

3. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor.

 

§ 45.1. Pracownik przyjmujący obywateli w sprawach skarg i wniosków sporządza protokół zawierający:

1)      datę przyjęcia,

2)      imię, nazwisko i adres składającego,

3)      zwięzłe określenie sprawy,

4)      imię, nazwisko przyjmującego,

5)      podpis składającego,

6)      podpis przyjmującego.

2. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do pracownika, Dyrektora Placówki podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonych przez stanowiska ds. administracyjnych, księgowości i kadr.

 

 

Rozdział XI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 46. Organizację i porządek pracy Placówki określa Obwieszczenie ustalone przez Dyrektora.

 

§ 47. Przekształcenie lub likwidacja Placówki może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady Powiatu Średzkiego.

 

§ 48. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

     

§ 49. Regulamin podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 50. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw, o których mowa w § 2  niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Regulamin Organizacyjny wraz z Schematem Organizacyjnym Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie - do pobrania (plik pdf)