Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie jest jednostką budżetową powiatu powołaną  Uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr XXIV/107/2000.

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie działa na podstawie:

1/  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami),

2/  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami)

3/  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),

4/  ustawa z  dnia 22 grudnia 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz, poz.887 i Nr 288, poz. 1690)

5/  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

6/ uchwały Nr XXIV/107/2000 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej,

7/ uchwały Nr XXI/143/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo- wychowawczej

8/  innych obowiązujących przepisów ustawowych,

9/  Regulaminu Organizacyjnego.