Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2014 rok

Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.:

Dochody:     12.674.519,18 zł

Wydatki:       9.933.696,98 zł

Przychody:        962.596,86 zł

Rozchody:         285.703,00 zł 

Nadwyżka:      2.740.822,20 zł


Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2014 r.:

Dochody:    23.371.889,69 zł,  

Wydatki:     19.623.735,29 zł,

Przychody:      962.596,86 zł,   

Rozchody:       569.305,00 zł,

Nadwyżka:    3.748.154,40 zł.


Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2014 r.:


Dochody:    35.054.210,79 zł,

Wydatki:     30.340.894,25 zł,

Przychody:       962.596,86 zł,

Rozchody:        852.907,00 zł,

Nadwyżka:      4.713.316,54 zł.


Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2014 r.:
 
Dochody:      45.764.930,33 zł,
  
Wydatki:       43.975.297,93 zł,
 
Przychody:     1.798.244,24 zł,
   
Rozchody:      1.136.513,00 zł,
 
Nadwyżka:      1.789.632,40 zł.
 
 
Informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych

   1) umorzenie należności w Zespole Szkół Rolniczych:
   a) w oparciu o uchwałę nr 502/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych, umorzono należności przedawnione z następujących tytułów:

  • za najem mieszkania na kwotę 3.503,56 zł (w tym należność główna 1.987,78 zł oraz odsetki w kwocie 1.515,78 zł),
  • za sprzedaż słomy  na kwotę 9.710,98 zł (w tym należność główna 6.322,14 zł oraz odsetki w kwocie 3.388,84 zł),
  • za wynajem garażu  na kwotę 4.019,09 zł (w tym należność główna 2.826,61 zł oraz odsetki 1.192,48 zł).

   b) decyzją Dyrektora jednostki w 2014 r. umorzono należności przedawnione z tytułu:

  •  czynszu mieszkaniowego za wynajem mieszkania w Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie na kwotę 1.432,54 zł (w tym należność główna 818,22 zł oraz odsetki  w kwocie 614,32 zł),
  • dzierżawy gruntu pod reklamę - 2 należności: na kwotę 1.746,52 zł (w tym należność główna 890,60 zł oraz odsetki 855,92 zł) oraz na kwotę 1.222,56 zł (w tym należność główna 623,42 zł oraz odsetki 599,14 zł),
  • czynszu i świadczeń mieszkaniowych za wynajem mieszkania w Żabikowie na kwotę 863,10 zł (w tym należność główna 384,93 zł oraz odsetki 478,17 zł),
  • wynajmu garażu na kwotę 1.736,43 zł (w tym należność główna 1.140,00 zł oraz odsetki 596,43 zł).

   2) umorzenie należności decyzją Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych zasądzonej na osobę fizyczną w kwocie 1.500 zł tytułem naprawienia szkody powstałej w wyniku kradzieży mienia. Umorzenia dokonano w związku ze śmiercią dłużnika.

   3) umorzenie należności pobieranej przez Starostwo Powiatowe z tytułu:

  • wydania kopii mapy zasadniczej w kwocie 189,78 zł (należność główna, odsetki oraz koszty upomnienia). Umorzenie decyzją Starosty Średzkiego w związku z brakiem możliwości ustalenia adresu zamieszkania dłużnika w toku powadzonego postępowania egzekucyjnego,
  • wydania wypisu z rejestru gruntów w kwocie 550,00 zł. Umorzenie decyzją Starosty Średzkiego w związku z trudną sytuacją finansową zleceniodawcy.

________________________________________

Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok - na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 
Dochody:    45.764.930,33 zł,
 
Wydatki:     43.975.297,93 zł,
 
Przychody:   1.798.244,24 zł,
 
Rozchody:    1.136.513,00 zł,
 
Nadwyżka:   1.789.632,40 zł.
 
Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 1.488.170,92 zł.
 
Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 2.274.789,39 zł.

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 1.973.043,75 zł.
 
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
- w roku 2014 Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy poręczenia zawartej 19 marca 2013 r., w którym zwiększona została kwota poręczenia  dla obligacji emitowanych przez Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego" do wysokości 12.000.000 zł (zwiększenie o 800.000,-).