Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2013 rok


Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).


Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.:

Dochody: 12.118.750,08 zł,

Wydatki:   9.800.727,25 zł,

Przychody: 1.629.295,46 zł,

Rozchody:     398.306,11 zł,

Nadwyżka:  2.318.022,83 zł.


Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2013 r.:

Dochody:    22.373.072,07 zł,

Wydatki:     19.661.505,61 zł,

Przychody:    1.629.295,46 zł,

Rozchody:       768.002,11 zł,

Nadwyżka:     2.711.566,46 zł.    


Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.:

Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Dochody:    34.399.418,36 zł,

Wydatki:     29.484.262,22 zł,

Przychody:    1.629.295,46 zł,   

Rozchody:     1.079.947,11 zł,

Nadwyżka:     4.915.156,14 zł.    


Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2013 r.:

Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Dochody:    43.390.208,60 zł,  

Wydatki:     41.181.096,20 zł,

Przychody:  1.629.295,46 zł,   

Rozchody:    2.875.813,11 zł,

Nadwyżka:    2.209.112,40 zł.    


Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Starostwo Powiatowe:

- umorzenie należności z tytułu wydania kopii mapy zasadniczej - 165,82 zł,

- umorzenie należności z tytułu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów - 384,96 zł.

____________________________________________________________

Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok  (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Dochody:    43.390.208,60 zł, 

Wydatki:     41.181.096,20 zł,

Przychody:   1.629.295,46 zł, 

Rozchody:    2.875.813,11 zł,

Nadwyżka:   2.209.112,40 zł. 

Wymagalne zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.: 3.473.426,87 zł (korekta nr 1),

Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 1.195.974,74 zł 

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 474.309,75 zł,

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 1.993.252,35 zł.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
- umowa poręczenia dla obligacji emitowanych przez Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego" do kwoty 11.200.000 zł, w tym w roku 2013 - 6.010.000,- (wysokość emisji).

Dług publiczny na dzień 31.12.2013 r. wynosi 12.339.751,89 zł