Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2007 rok

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz powiatowej biblioteki publicznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jst obejmuje wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz informację na temat realizacji gospodarki pozabudżetowej.

Dochody planowane w  kwocie 30.333.856 zł, wykonano w kwocie 31.871.723,53 zł, tj. w 105%. Źródłami dochodów w roku 2007 były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne powiatu, bieżące i inwestycyjne, dotacje od innych jst oraz subwencja ogólna oraz dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od os.fiz. oraz podatku dochodowym od os. prawnych.

Subwencje przekazano w 100%, dotacje zostały wykorzystane wg potrzeb, wykonanie dochodów własnych okazało się nieco wyższe (118.6%) aniżeli planowane  - wpływy ze sprzedaży mienia i opłata komunikacyjna. Wyższe PDOF -  plan  5.502.231 wykonanie 5.948.913 (108,11%) PDOP - plan 200.000 zł wykonanie o 487.113,98 zł wyższe (343,5%)

Planowane w kwocie 32.866.568 zł wydatki wykonano w wysokości 32.189.787,60 zł, tj w 97,9%, w tym:

  • wydatki bieżące plan 30.624.071 zł, wykonanie 30.125.612,60zł
  • wydatki majątkowe plan 2.242.497 zł wykonanie 2.064.175 zł, w tym wydatki na inwestycje: 1.389.375 zł.

Przekazano dotację dla niepublicznych placówek oświatowych, instytucji kultury - biblioteki publicznej oraz stowarzyszeń realizujących zadania powiatu o charakterze publicznym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotacje gminom i powiatom (przede wszystkim z zakresu oświaty i pomocy społecznej). Gminie N.Miasto przekazano pomoc finansową na budowę hali sportowej przy zespole szkół w wysokości 300.000zł

Deficyt: 318.064,07 zł.

Mimo niższego, niż planowane wykonania wydatków zadania powiatu zostały wykonane.

Należności wynoszą łącznie 103.779,59, z czego 75.000 zł to należności z tytułu pożyczek udzielonych SP ZOZ - owi.

Zobowiązania  - 8.329.145,45  z czego 6.968.925,44 dotyczą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zobowiązania SP ZOZ - u wynoszą 1.222.997 (w 2006 - 3.061.339 zł), w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 362.468 zł (2006r - 530.166 zł).

W okresie sprawozdawczym Powiat zaciągnął następujące kredyty i pożyczki:

  • w PKO BP - kredyt 500.000 zł
  • w GBW - kredyt - 1.325.927,92zł

Razem: 1.825.927,92 zł

Spłacono następujące kredyty i pożyczki:
- w BOŚ:
kredyt 365.400 zł,
kredyt 174.996 zł,
kredyt 137.496 zł,
kredyt 99.672,98 zł,
kredyt 50.000 zł
- w BGK - kredyt 182.095,85 zł,
- w PKO BP S.A. - kredyt - 185.098,57

Razem: 1.194.759,40 zł.

Zadłużenie na 31.12.2007r. wyniosło 6.968.925,44 i jest o 2.421.591,56 zł niższe od pierwotnie zakładanego.

Uchwała Nr 152/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008 r. dot. przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2007 rok- http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu/2008-rok.html?pid=1824