Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie informacji Publicznej


Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami), zwana dalej ustawą. 

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej, Ustawa określa następujące ograniczenia w korzystaniu z prawa dostępu do informacji publicznej wynikające m.in.:
  • w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne),
  • określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji,
  • z przepisów innych ustaw.   Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.       

Tryb udostępniania informacji publicznej
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.  

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - do pobrania (plik doc).     


Termin udostępnienia informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.  

Forma udostępnienia informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie  wskazanych w powiadomieniu , postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.  

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez organ dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem  następuje  po upływie 14 dni  od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.      

W Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są kierownicy Wydziałów w zakresie posiadanych kompetencji. Pod nieobecność kierownika obowiązek ten przejmuje jego zastępca lub pracownik, któremu to zadanie zostało przypisane.